Fælles ordensreglement for Superligaen

1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.

2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.

3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt - uanset fremgangsmåde.

4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.

5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.

6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.

7. Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.

8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.

9. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Forbud og afgifter for overtrædelser

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Ordensreglement for Blue Water Arena

1. Formål
Formålet er at bevare den gode stemning, at sikre at alle, der besøger Blue Water Arena, kan føle sig trygge og glade før, under og efter opholdet samt sikre sig, at der er plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund.
Blue Water Arena benyttes til afvikling af EfB’s hjemmekampe, men benyttes også til andre arrangementer af sportslig og ikke-sportslig karakter. Ordensreglementet gælder alle arrangementer, der måtte afvikles i Blue Water Arena.

2. Gyldighedsområde
Ordensreglementet gælder hele Blue Water Arenas område samt Ind- og udgange.

3. Regler for ophold
På Blue Water Arenas område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Billetter skal på forlangende fremvises til Blue Water Arena kontrollører eller politi.
Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager er man forpligtiget til at indtage andre pladser, end anført på billetten, såfremt dette anvises af kontrollører eller personale.
Der må ikke udvises en adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.
Besøgende er forpligtiget til at overholde de gældende ordensreglementer, samt følge anvisninger som måtte blive givet over Blue Water Arenas højttaleranlæg eller af Blue Water Arenas kontrollører, personale, politi, redningstjeneste og brandvæsen.
Ophold på Blue Water Arena er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.

4. Adgangskontrol
Alle besøgende har pligt til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Legitimation kan blive krævet forevist på forlangende.
Blue Water Arenas kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som visitation eller ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Følgende genstande må ikke medbringes på Blue Water Arena.

 • Våben af enhver art.
 • Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans.
 • Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer der kan gå i stykker eller splintre.
 • Genstande der fylder meget.
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
 • Flag og transparenter der er længere end 150 cm.
 • Konfettirør og creperuller, der indeholder konfetti.
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter, eksempelvis kompressorhorn.
 • Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.
 • Dyr.
 • Laserpenne.
 • Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden skriftlig tilladelse af EfB Elite.
 • Racistisk eller nazistisk propagandamateriale

Listen er ikke udtømmende.

Der er ydermere forbudt Blue Water Arenas gæster:

 • At klatre op på eller over bygninger og indretninger, herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfelter, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art samt betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende, eksempelvis fodboldbanen.
 • At kaste med genstande, der kan være til fare for andre.
 • At tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande.
 • At sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse hertil.
 • At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger og reklameskilte.
 • At forrette nødtørft uden for toiletter.
 • At provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer.
 • At medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold.
 • At optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted på Blue Water Arena eller videregive informationer fra kampen uanset fremgangsmåde.

Listen er ikke udtømmende.

Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det endvidere forbudt gæster at medbringe eller ophænge  bannere, der ikke forud for arrangementet er godkendt af Blue Water Arenas sikkerhedsansvarlige.
Personer, der ikke er i besiddelse af billet eller gyldigt adgangsbevis eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået karantæne vil blive bortvist. Bortviste har ikke krav på at få deres billet refunderet.
Under afvikling af EfB’s hjemmekampe vil der på stemningstribunen i EfB’s eget område være forbud mod at bære gæstemandskabets farver eller komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud. De vil dog så vidt muligt blive henvist til andre områder af Blue Water Arena.

5. Rygning
Rygeforbud på alle tribuneafsnit med siddepladser. Forbuddet gælder også gangarealer på de pågældende tribuneafsnit.
På tribuneafsnit med udelukkede ståpladser er der ingen rygeforbud.
Der er etableret særlige rygeområder som kan benyttes af de tilskuere, som sidder på tribuneafsnit med rygeforbud. Disse er særligt markeret.

6. Erstatningsansvar
Al adgang, færdsel og ophold på Blue Water Arena sker på den besøgendes eget ansvar, ligesom Blue Water Arena ikke har ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.
Såfremt der udøves hærværk på Blue Water Arenas ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører EfB et tab, herunder adfærd, der medfører idømmelse af bøder eller sanktioner for Blue Water Arena og EfB, forbeholder EfB sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

8. Overtrædelse af ordensreglementet
Gæster der overtræder ordensreglementet for Blue Water Arena kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Blue Water Arenas område eller på ethvert andet stadion i ind- og udland, hvor det er EfB’s kontrollører der forestår adgangskontrollen.
Såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.
Der kan udstedes karantæne fra Blue Water Arena eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Blue Water Arena uanset hvor arrangementet afvikles. Ligesom overtrædelser, der sker på Blue Water Arena eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom ind- og udgange samt veje og fortove samt parkeringspladser beliggende i forbindelse med Blue Water Arenas område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Blue Water Arena og EfB kan drages, også kan medføre karantæne.
Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Esbjerg den 16. februar 2017

Dan Mose Andersen
Adm. Direktør
EfB Elite A/S