Klubskifter

Generelt:

A)     Uopfordret klubskifte: Først informerer den pågældende spillers forældre moderklubben om, at spilleren overvejer et klubskifte. Herefter rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales en prøveperiode / klubskifte. Modtagerklubben gør moderklubben opmærksom på, at spilleren har rettet henvendelse. Er der tale om et øjeblikkeligt klubskifte, informerer modtagerklubben herom. Er der tale om en prøveperiode, aftales det videre forløb og tidspunkt for, hvornår spilleren skal have besluttet sig om et klubskifte, eller om spilleren har fortrudt. Ønsker moderklubben et evalueringsmøde, så rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales et møde, hvor forældre og de to involverede klubber mødes.

B)      Opfordret klubskifte: Klubber på højere rangerende niveau må kun rette henvendelse til spillere om et opfordret klubskifte, såfremt spilleren vurderes til at have potentiale til klubbens førstehold. Klubben som ønsker en spiller kontakter moderklubben og gør opmærksom på interessen. Der aftales et tidspunkt for afvikling af informationsmøde med deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene, hvor der aftales et videre forløb for et eventuelt klubskifte. Aftales der først en prøveperiode, afholdes der evalueringsmøde med ovennævnte deltagere, hvor der træffes en endelig afgørelse.

EfB Procedure:

Beskrivelse af procedure i EfB når klubben har set en spiller, som er interessant for et af klubbens førstehold.

 • Når EfB har identificeret en spiller som interessant for en af klubbens førstehold, tager scouten kontakt til EfB’s talent- og rekrutteringsansvarlige. Herefter retter den talentansvarlige henvendelse til SFS-klubbens kontaktperson og gør opmærksom på EfB’s interesse i den pågældende spiller.
 • SFS-klubbens kontaktperson underretter herefter spillerens træner i moderklubben og informerer træneren om henvendelsen fra EfB.
 • SFS-klubbens træner har herefter pligt til at informere spillerens forældre om interessen og gøre opmærksom på, at EfB vil rette henvendelse til forældrene om et uforpligtende møde vedrørende spillerens fremtidige udviklingsmuligheder.
 • Ønsker spilleren herefter et øjeblikkeligt klubskifte informerer EfB samarbejdsklubbens kontaktperson umiddelbart efter mødet.
 • Aftales der en prøveperiode, fastsættes der et tidspunkt for et evalueringsmøde, hvor der træffes en endelig afgørelse. EfB’s talentansvarlige informerer i dette tilfælde SFS-klubben øjeblikkeligt.
 • Beslutter spilleren efter endt prøveperiode at skifte til EfB, og er interessen fra EfB stadig til stede, informerer EfB's talentansvarlige forældre og SFS-klubben umiddelbart efter det afsluttende evalueringsmøde.
 • Det tilstræbes fra EfB’s side, at SFS-klubben deltager ved samtlige møder enten i form af kontaktperson eller spillerens træner.
 • Al kontakt mellem EfB og moderklubben vil ske mundtligt eller pr. email. Der vil ikke ske henvendelser omkring spillerinteresse via sociale medier.

Beskrivelse af procedure i EfB, når SFS-klub retter uopfordret henvendelse til EfB vedrørende en spiller, man gerne vil have testet i EfB.

 • Når en SFS-klub retter henvendelse til EfB (talentansvarlig eller træner) vedrørende en særlig talentfuld spiller, som ønskes afprøvet i EfB´s træningsmiljø, er det muligt at få en af EfB´s scouts ud at kigge på spilleren, hvorefter der træffes en afgørelse.
 • Først efter SFS-klubben og EfB er blevet enige om, at spilleren er interessant at prøve af i EfB, informeres spillerens forældre, og der aftales et møde med deltagelse af EfB, kontaktperson, forældre og spiller, hvor spillerens fremtidige udviklingsmuligheder drøftes. 

Beskrivelse af procedure i EfB når forældre retter uopfordret henvendelse til EfB vedrørende en spiller, man gerne vil have testet i EfB.

 • Når forældre til en spiller retter henvendelse til EfB og ønsker et øjeblikkeligt klubskifte eller en prøveperiode i EfB, opfordres forældre til at informere moderklubben.
 • Er kontakten sket til en af EfB´s trænere, informerer træneren straks EfB's talentansvarlige, som derefter gør moderklubbens kontaktperson/træner opmærksom på, at der er sket en uopfordret henvendelse og informerer om, at der er tale om et øjeblikkeligt skifte eller en prøveperiode. 

Beskrivelse af procedure i EfB når en spiller vælges fra.

 • Når en spiller der tidligere er kommet til EfB fra en SFS-klub ikke længere skal være en del af EfB’s førstehold, opfordrer EfB altid spilleren til at vende tilbage til moderklubben.
 • Såfremt spilleren ikke ønsker at vende tilbage til moderklubben, aftaler EfB og spilleren i samråd med spillerens forældre et videre forløb, og hvilke andre muligheder der er for spilleren.
 • EfB´s talentansvarlige tager kontakt til spillerens moderklub, og informerer om at spilleren ikke længere er en del af EfB´s førstehold i den pågældende årgang. Ligeledes informeres der om, hvad der er aftalt af videre forløb for spilleren.