Pr. d. 20. marts 2018

 1. Generelt
Nedenstående kollegiale retningslinjer gælder alle klubber i Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS).

Retningslinjerne er gældende for alle klubber i SFS og ikke alene mellem samarbejdsklubberne og EfB Akademi.
Det vil sige, at de kollegiale retningslinjer også gælder mellem to klubber som er medlem af SFS, og hvor EfB Akademi ikke er en af dem. 

2. Kommunikation

I SFS opfordres alle samarbejdsklubber til moralsk og etisk forsvarlig kommunikation til gavn for alles bedste. Især i forbindelse med spiller- og/eller trænerskifte anses det som god etik at de implicerede klubber kommunikerer med hinanden.

EfB Akademi er bevidst om vigtigheden i forhold til retmæssig og tydelig kommunikation i samarbejdet med SFS-klubberne generelt, men især i forbindelse med spillerrekruttering og spillerselektering (tilvalg såvel som fravalg).

3. Klubsamarbejder

I SFS opfordres alle samarbejdsklubberne til hensigtsmæssig samarbejde på tværs af klubber og hold til gavn for alles bedste.

Konkurrencen fra andre sportsgrene og fritidsaktiviteter gør, at presset på fodboldklubber stiger. Derfor anses det som rettidig omhu, at klubber og enkelte hold kan arbejde sammen om udviklingen af fodboldspillere i det SFS.

4. Spilleruddannelse

I SFS anses en hensigtsmæssig uddannelse af spillere i alle aldersgrupper, uanset fodboldmæssigt niveau, som essentiel. Derfor udbydes en række aktiviteter, arrangementer, træneruddannelser mm. i SFS fra U5 til U15.

Omdrejningspunktet i de udbudte aktiviteter i SFS for børnefodboldspillere (U5-U9) er glæden ved fodboldspillet og legen med fodbolden.

Igangsætningen af projektet DBU TopCenter (januar 2018) for aldersgrupperne U10, U11 og U12 har erstattet SFS Talenttræning, som en naturlig scouting- og rekrutteringsplatform for EfB Akademi.

EfB Akademi’s yngste aldersgruppe er U14 og den ældste aldersgruppe er U19. Fra U14 tilbydes skolegang i samarbejde med Esbjerg Kommune (Eliteidrætsklasse, Vitaskolen).

5. Klubskifte

A)     Uopfordret klubskifte:

 • Først informerer den pågældende spillers forældre moderklubben om, at spilleren overvejer et klubskifte.
 • Herefter rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales en prøveperiode / klubskifte.
 • Modtagerklubben gør moderklubben opmærksom på, at spilleren har rettet henvendelse. Er der tale om et øjeblikkeligt klubskifte, informerer modtagerklubben herom.
 • Er der tale om en prøveperiode, aftales det videre forløb og tidspunkt for, hvornår spilleren skal have besluttet sig om et klubskifte, eller om spilleren har fortrudt. Ønsker moderklubben et evalueringsmøde, så rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales et møde, hvor forældre og de to involverede klubber mødes.

B)      Opfordret klubskifte: 

 • Klubber på højere rangerende niveau må kun rette henvendelse til spillere om et opfordret klubskifte, såfremt spilleren vurderes til at have potentiale til klubbens førstehold.
 • Klubben som ønsker en spiller kontakter moderklubben og gør opmærksom på interessen.
 • Der aftales et tidspunkt for afvikling af informationsmøde med deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene, hvor der aftales et videre forløb for et eventuelt klubskifte.
 • Aftales der først en prøveperiode, afholdes der evalueringsmøde med ovennævnte deltagere, hvor der træffes en endelig afgørelse.

Generelt:

A) Uopfordret klubskifte: Først informerer den pågældende spillers forældre moderklubben om, at spilleren overvejer et klubskifte. Herefter rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales en prøveperiode / klubskifte. Modtagerklubben gør moderklubben opmærksom på, at spilleren har rettet henvendelse. Er der tale om et øjeblikkeligt klubskifte, informerer modtagerklubben herom. Er der tale om en prøveperiode, aftales det videre forløb og tidspunkt for, hvornår spilleren skal have besluttet sig om et klubskifte, eller om spilleren har fortrudt. Ønsker moderklubben et evalueringsmøde, så rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales et møde, hvor forældre og de to involverede klubber mødes.

 

B) Opfordret klubskifte: Klubber på højere rangerende niveau må kun rette henvendelse til spillere om et opfordret klubskifte, såfremt spilleren vurderes til at have potentiale til klubbens førstehold. Klubben som ønsker en spiller kontakter moderklubben og gør opmærksom på interessen. Der aftales et tidspunkt for afvikling af informationsmøde med deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene, hvor der aftales et videre forløb for et eventuelt klubskifte. Aftales der først en prøveperiode, afholdes der evalueringsmøde med ovennævnte deltagere, hvor der træffes en endelig afgørelse.

 

EfB Procedure:

Beskrivelse af procedure i EfB når klubben har set en spiller, som er interessant for et af klubbens førstehold.

 • Når EfB har identificeret en spiller som interessant for en af klubbens førstehold, tager scouten kontakt til EfB’s talent- og rekrutteringsansvarlige. Herefter retter den talentansvarlige henvendelse til SFS-klubbens kontaktperson og gør opmærksom på EfB’s interesse i den pågældende spiller.
 
 • SFS-klubbens kontaktperson underretter herefter spillerens træner i moderklubben og informerer træneren om henvendelsen fra EfB.
 
 • SFS-klubbens træner har herefter pligt til at informere spillerens forældre om interessen og gøre opmærksom på, at EfB vil rette henvendelse til forældrene om et uforpligtende møde vedrørende spillerens fremtidige udviklingsmuligheder.
 
 • Ønsker spilleren herefter et øjeblikkeligt klubskifte informerer EfB samarbejdsklubbens kontaktperson umiddelbart efter mødet.
 
 • Aftales der en prøveperiode, fastsættes der et tidspunkt for et evalueringsmøde, hvor der træffes en endelig afgørelse. EfB’s talentansvarlige informerer i dette tilfælde SFS-klubben øjeblikkeligt.
 
 • Beslutter spilleren efter endt prøveperiode at skifte til EfB, og er interessen fra EfB stadig til stede, informerer EfB’s talentansvarlige forældre og SFS-klubben umiddelbart efter det afsluttende evalueringsmøde.
 
 • Det tilstræbes fra EfB’s side, at SFS-klubben deltager ved samtlige møder enten i form af kontaktperson eller spillerens træner.
 
 • Al kontakt mellem EfB og moderklubben vil ske mundtligt eller pr. email. Der vil ikke ske henvendelser omkring spillerinteresse via sociale medier.
 

Beskrivelse af procedure i EfB, når SFS-klub retter uopfordret henvendelse til EfB vedrørende en spiller, man gerne vil have testet i EfB.

 • Når en SFS-klub retter henvendelse til EfB (talentansvarlig eller træner) vedrørende en særlig talentfuld spiller, som ønskes afprøvet i EfB´s træningsmiljø, er det muligt at få en af EfB´s scouts ud at kigge på spilleren, hvorefter der træffes en afgørelse.
 • Først efter SFS-klubben og EfB er blevet enige om, at spilleren er interessant at prøve af i EfB, informeres spillerens forældre, og der aftales et møde med deltagelse af EfB, kontaktperson, forældre og spiller, hvor spillerens fremtidige udviklingsmuligheder drøftes. 
 

Beskrivelse af procedure i EfB når forældre retter uopfordret henvendelse til EfB vedrørende en spiller, man gerne vil have testet i EfB.

 • Når forældre til en spiller retter henvendelse til EfB og ønsker et øjeblikkeligt klubskifte eller en prøveperiode i EfB, opfordres forældre til at informere moderklubben.
 • Er kontakten sket til en af EfB´s trænere, informerer træneren straks EfB’s talentansvarlige, som derefter gør moderklubbens kontaktperson/træner opmærksom på, at der er sket en uopfordret henvendelse og informerer om, at der er tale om et øjeblikkeligt skifte eller en prøveperiode.
 

Beskrivelse af procedure i EfB når en spiller vælges fra.

 • Når en spiller der tidligere er kommet til EfB fra en SFS-klub ikke længere skal være en del af EfB’s førstehold, opfordrer EfB altid spilleren til at vende tilbage til moderklubben.
 • Såfremt spilleren ikke ønsker at vende tilbage til moderklubben, aftaler EfB og spilleren i samråd med spillerens forældre et videre forløb, og hvilke andre muligheder der er for spilleren.
 • EfB´s talentansvarlige tager kontakt til spillerens moderklub, og informerer om at spilleren ikke længere er en del af EfB´s førstehold i den pågældende årgang. Ligeledes informeres der om, hvad der er aftalt af videre forløb for spilleren.
 1. At en træner skifter klub, er der umiddelbart ikke noget i vejen med, men modtagerklubben skal kontakte afgiverklubbens SFS-kontaktperson om, at en træner er dukket op.
 2. Har træneren kontrakt med afgiverklubben skal den først ophæves eller afsluttes. Hvis afgiverklubben ikke vil ophæve kontrakten, kan modtagerklubben/træneren ikke indgå en ny kontrakt, før kontrakten er udløbet.
 3. Er en klub interesseret i en træner fra en anden klub, skal den interesserede klub kontakte den pågældende klubs SFS-kontaktperson, som derefter viderebringer det til afgiverklubbens bestyrelse. Afgiverklubben skal indenfor 14 dage tage beslutningen, om man vil acceptere skiftet, eller om man vil afvise henvendelsen. Afgiverklubben skal give en forklaring, om hvorfor man afviser.
 4. Afgiverklubben bestemmer selv, og man vil informere den pågældende træner om interessen fra en anden klub.
 5. Så vidt muligt skal trænerskifte foregå i november, december, januar eller juli måned efter endt turnering.
 6. Afgiverklubben kan aldrig nægte en træner at forlade klubben, hvis de ikke har kontrakt på hinanden.