EfB har Danmarks højeste talentstatus i Danmark – Licens A+ – og repræsenterer regionen med spillere på højeste ungdomsniveau i Danmark.

Langt de fleste breddeklubber i regionen er en del af SFS, hvor netværket bliver tættere og tættere baseret på åbenhed og tillid. Målet er, at vi ikke kun skal skal være stærke fra centralt hold i Esbjerg – men også snakke sammen og samarbejde i områderne i nord, syd, øst og vest.

EfB’s overordnede filosofi er, at halvdelen af A-truppen er spillere med rødder fra SFS. Erfaringerne viser, at denne tendens ikke blot er realistisk men ligeledes en nødvendighed i forhold til klubbens opbakning i lokalbefolkningen. Denne filosofi skulle gerne afspejle den troværdighed, som klubberne i SFS forpligtiger hinanden.

Samarbejdet er etableret med det formål at være fælles om bredde- og elitefodbold i den sydvestjyske region.

Et forpligtende samarbejde

SFS er et fælles grundlag med strategier og visioner bygget på et tæt samarbejde til gavn for både EfB og samarbejdsklubberne. Ud fra et afstemt forventningsgrundlag skabes et forpligtende samarbejde baseret på fælles forventninger. Gennem en langsigtet afstemt plan dannes en forventning om at udnytte hinandens ressourcer ved et samarbejde baseret på tillid, respekt og interesse for innovation, hvorigennem netværk udnyttes på tværs af relation, for at søge nye muligheder – og ikke begrænsninger – og dermed hæve overliggeren på alle fronter.

Formål

 • At udvikle fodbolden i området til gavn for både elite og bredde
 • At uddanne trænere og ledere til at arbejde med børn og unge
 • At skabe og udnytte et netværk til gavn for alle
 • At skabe fællesoplevelser med tiltag for alle uanset niveau
 • At skabe fællesoplevelser med EfB på Blue Water Arena

Mål

 • Finde samarbejdspartnere med samme ambition
 • Finde samarbejdspartnere med fælles værdigrundlag
 • Finde sparringspartnere hvor vi kan stimulere og udvikle hinanden
 • Have en filosofi om at profilere den Sydvestjyske region
 • Styrke fodbolden i området
 • Styrke fællesskabet gennem uddannelse og “den gode idé og historie”
 • Udvikle fodboldkonceptet på alle niveauer
 • Styrke idrætsoplevelser for børn, unge og familier
 • Styrke “vi”-følelsen i regionen
 • Udnytte vores egenart – til gavn for regionen og idrætten
 • Være en markant del af “det sunde liv” og “det grønne look”
 • Manifistere sig som Danmarks bedste fodboldsamarbejde – på kvalitet

Mission

 • At fremme fodboldspillet i Sydvestjylland og højne niveauet i alle aldersklasser rundt i hele det sydvestjyske område, således at sydvestjysk fodbold kan være med til at præge dansk fodbold på en positiv måde
 • At være medvirkende til at skabe “vores hold”
 • At udvikle ”vi”-følelsen
 • At højne niveauet på spiller- og lederplan i SFS-regi
 • At kunne tilbyde vore fodboldspillere og ledere på alle niveauer gode oplevelser og derigennem motivere begge parter til blive i fodboldens verden længst muligt

Vision

 • At være Danmarks bedst fungerende fodboldsamarbejde
 • At vi i 2022 opnår, at 60% af spillerne i EfB’s førsteholdsbruttotrup er spillere fra Sydvestjysk Fodbold Samarbejde
 • At skabe et forum der diskuterer fodbold/udvikling/holdninger

1. Navn
1.1. Foreningens navn er Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (herefter SFS)

2. Hjemsted
2.1. Foreningens hjemsted er Gammel Vardevej 82, 6700 Esbjerg.
2.2. SFS tæller samarbejdsklubber fra hele den Sydvestjyske region.

3. Formål
3.1. At fremme fodboldspillet i Sydvestjylland og højne niveauet indenfor børne- og ungdomsfodbolden fra U19 og nedefter i hele det sydvestjyske område, således at sydvestjysk fodbold kan være med til at præge dansk fodbold på en positiv måde.
3.2. At kunne tilbyde vore fodboldspillere, trænere og ledere på alle niveauer gode oplevelser for at motivere til at blive i fodboldens verden længst muligt.

4. Medlemmer
4.1. En klub der ønsker at blive medlem af SFS kan af udvalget godkendes på førstkommende møde.
4.2. En klub der ønsker at udtræde af SFS skal skriftligt meddele dette til udvalget. Udmeldelse har virkning fra udgangen af    kalenderåret.
4.3. Der forudbetales et årligt kontingent for medlem af SFS til betaling i juni måned. Medlemsperioden løber et år frem.

5. Repræsentantskabet
5.1. Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle anliggender vedrørende SFS inden for nærværende vedtægters fastsatte grænser.
5.2. Repræsentantskabet består af to repræsentanter fra hver af de klubber, der er medlem af SFS. Disse repræsentanter udpeges af de enkelte klubber.
Der henstilles til at repræsentanterne er ledere/beslutningstagere i klubben.
5.3. Der afholdes årligt mindst et ordinært repræsentantskabsmøde i november eller december måned.
5.4. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af udvalget ved mail til hver enkelt klub.
5.5. Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde er mindst 14 dage før.
5.6. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være repræsentantskabet i hænde senest 7 dage før repræsentantskabets afholdelse.
5.7. I sager der ikke er opført på dagsordenen, kan repræsentantskabet ikke foretage bindende beslutning.

6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
6.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når udvalget eller en tredjedel af klubberne begærer dette.
6.2. Fremkommer der begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal udvalget indkalde til dette senest fire uger efter begærings modtagelse.
6.3. Indkaldelse skal ske ved mail til hver enkelt klub. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel.

7. Repræsentantskabsmødet, dagsorden og dirigent
7.1. Repræsentantskabsmøder ledes af en dirigent, som godkendes af de fremmødte.
7.2. Dirigenten behøver ikke at være medlem af repræsentantskabet.
7.3. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:

1.1. Valg af dirigent.
1.2. Præsentation af det til enhver tid siddende udvalg.
1.3. Udvalgets beretning for perioden siden sidste repræsentantskabsmøde.
1.4. Præsentation af regnskab for SFS.
1.5. Præsentation af budget for SFS.
1.6. Orientering fra EfB Elite A/S.
1.7. Fastsættelse af kontingentsats for den efterfølgende medlemsperiode
1.8. Behandling af eventuelle indkomne forslag fra repræsentantskabet.
1.9. Valg af medlemmer til udvalget.
1.10. Program for det kommende år.
1.11. Eventuelt.

8. Repræsentantskabet, stemmeret og beslutninger
8.1. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af klubberne er repræsenteret på repræsentantskabsmødet.
8.2. På repræsentantskabsmødet træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af disse vedtægter.
8.3. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer skal 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemme herfor.
8.4. Repræsentanterne kan kun stemme personligt.

9. Sydvestjysk Fodbold Samarbejde – Udvalget
9.1. Repræsentantskabet vælger otte medlemmer til udvalget, således at der er to for hver af de fire geografiske områder som omfattes af SFS.
Nord, syd, øst og vest.
9.2. Det tilstræbes, at de to repræsentanter, der vælges for hvert geografisk område, skal være fra henholdsvis en stor klub og en fra en lille klub.
9.3. Hvem der er en stor klub, og hvem der er en lille klub afgør områderne selv.
9.4. Medlemmerne af Udvalget vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der er en på valg hvert år i områderne.
9.5. Såfremt repræsentantskabet ikke kan vælge otte medlemmer ud fra kriterierne, vælger de øvrige udvalgsmedlemmer på førstkommende udvalgsmøde selv et medlem, der så vidt det er muligt skal henhøre under det pågældende geografiske område.

10. Udvalgets møder
10.1. Den daglige drift af SFS varetages af udvalget på 10 medlemmer hvoraf to er fra EfB Elite A/S, hvoraf den ene også er formand.
10.2. EfB Elite A/S udpeger en sekretær fra administrationen til udvalget.
10.3. Må det udvalgsmedlem, der tillige er formand for udvalget uanset årsag forlade udvalget i valgperioden, skal EfB Elite A/S indsætte en ny.
10.4. Udvalget træffer afgørelse ved simpelt flertal.
10.5. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg efter behov. Alle arbejdsgrupper/udvalg arbejder under ansvar overfor SFS udvalget.
10.6. Der kan under hvert talentcenter/lokalområde nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at koordinere og udbrede kendskabet til SFS.
10.7. Udvalget kan til hver en tid indhente faglig ekspertise som enten sidder med til et enkelt udvalgsmøde eller over en længere periode.

11. Tegningsret
11.1. Foreningen tegnes af formanden i SFS samt et bestyrelsesmedlem.

12. Hæftelse
12.1 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

13. Opløsning
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede.
13.2. Mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter skal stemme for opløsning.
13.3. På repræsentantskabsmødet tages ved simpelt flertal beslutning om afvikling af foreningens forpligtigelser og anvendelse af eventuel formue.

Vedtaget på SFS Repræsentantskabsmøde 1. december 2019.