ORDENSREGLEMENT PÅ BLUE WATER ARENA

1 Formål

Tilskuere på Blue Water Arena og de omgivende arealer skal sikres en god oplevelse. Derfor skal den enkelte tilskuer i sin optræden tage hensyn til de øvrige tilstedeværende og arrangøren.

Formålet er at bevare den gode stemning, at sikre at alle, der besøger Blue Water Arena, kan føle sig trygge og glade før, under og efter opholdet samt sikre sig, at der er plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund.

På samtlige danske fodboldsstadions gælder desuden et fælles ordensreglement, der har til formål at sikre, at tilskuere til fodboldkampe skal være trygge og glade før, under og efter arrangementet på stadion.

Der henvises i øvrigt til ordensreglementet som er ophængt ved indgange og/eller omkring til Blue Water Arena.

2 Omfang

Reglementet gælder for hele stadionområdet, herunder ved banen, på tribunerne og arealerne omkring stadion inden for hegnet, tilknyttede bygninger, Ind- og udgange, brandvejene omkring stadion samt tilknyttede parkeringsarealer.

Blue Water Arena benyttes til afvikling af EfB’s hjemmekampe, men benyttes også til andre arrangementer af sportslig og ikke-sportslig karakter. Ordensreglementet gælder alle arrangementer, der måtte afvikles i Blue Water Arena.

3 Adgangskontrol

Alle besøgende har pligt til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen.

Blue Water Arenas kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko. Undersøgelsen kan foretages som visitation eller ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Følgende genstande må ikke medbringes på Blue Water Arena:

 • Våben af enhver art.
 • Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans.
 • Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer der kan gå i stykker eller splintre.
 • Genstande der fylder meget.
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
 • Flag og transparenter der er længere end 150 cm.
 • Konfettirør og creperuller, der indeholder konfetti.
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter, eksempelvis kompressorhorn.
 • Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.
 • Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden skriftlig tilladelse af EfB Elite.
 • Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det endvidere forbudt gæster at medbringe eller ophænge bannere, der ikke forud for arrangementet er godkendt af Blue Water Arenas sikkerhedsansvarlige.
 • Racistisk eller nazistisk propagandamateriale

Listen er ikke udtømmende.

4 Regler for ophold

Alle uanset alder, udseende, religion og kulturel baggrund er velkomne på stadion.

Besøgende er forpligtiget til at overholde de gældende ordensreglementer, samt følge anvisninger som måtte blive givet over Blue Water Arenas højttaleranlæg eller af Blue Water Arenas kontrollører, personale, politi, redningstjeneste og brandvæsen.

Der gælder følgende regler for ophold:

 • På Blue Water Arenas område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Legitimation kan blive krævet forevist på forlangende. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
 • Personer, der ikke er i besiddelse af billet eller gyldigt adgangsbevis eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået karantæne vil blive bortvist. Bortviste har ikke krav på at få deres billet refunderet.
 • Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager er man forpligtiget til at indtage andre pladser, end anført på billetten, såfremt dette anvises af kontrollører eller personale.
 • Der må ikke udvises en adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.
 • Ophold på Blue Water Arena er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.
 • Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt – uanset fremgangsmåde.
 • Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.
 • Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.
 • Under afvikling af EfB’s hjemmekampe er det på EfB’s eget område være forbud mod at bære gæstemandskabets farver eller komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud. De vil dog så vidt muligt blive henvist til andre områder af Blue Water Arena.
 • At der ikke må klatres på eller over bygninger og indretninger, herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfelter, indhegning af udebaneafsnit inden- og udenfor Blue Water Arena, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art samt at der ikke må betrædes områder, der ikke er tilladt for besøgende.
 • At der ikke må kastes med genstande, der kan være til fare for andre.
 • At der ikke må tændes ild, affyres fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande.
 • At der ikke må sælges varer eller billetter, uddeles tryksager og gennemføres indsamlinger uden foregående tilladelse hertil.
 • At der ikke må skrives, males, klæbes eller ophænges noget på bygninger og reklameskilte.
 • At der ikke må forrettes nødtørft uden for toiletter.
 • At der ikke må provokeres til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer.
 • At der ikke må medføres eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold.

Ovenstående er ikke udtømmende.

Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.

5 Kommercielle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter af enhver kræver aftale med Esbjerg fB. Kommerciel aktivitet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

6 Rygning

For rygning på Blue Water Arena gælder følgende:

 • Der er rygeforbud på alle tribuneafsnit med siddepladser, herunder på gangarealerne.
 • På tribuneafsnit med udelukkede ståpladser er der intet rygeforbud.
 • Det er tilladt at ryge i de særlige markerede rygeområder som kan benyttes af de tilskuere, som sidder på tribuneafsnit med rygeforbud

7 Erstatningsansvar

Al adgang, færdsel og ophold på Blue Water Arena sker på den besøgendes eget ansvar, ligesom Blue Water Arena ikke har ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Såfremt der udøves hærværk på Blue Water Arenas ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører EfB et tab, herunder adfærd, der medfører idømmelse af bøder eller sanktioner for Blue Water Arena og EfB, forbeholder EfB sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

8  Overtrædelse af ordensreglementet

Personer der overtræder ordensreglementet for Blue Water Arena kan:

 • Uden videre bortvises.
 • Få forbud mod at vise sig på Blue Water Arenas område eller på ethvert andet stadion i ind- og udland
 • Kan uden videre pålægges en eventuel afgift.
 • Kan ikke gøre krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.
 • Kan pålægges erstatningsansvar.
 • Kan såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, blive politianmeldelt.

Der kan udstedes karantæne fra Blue Water Arena eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Blue Water Arena uanset hvor arrangementet afvikles. Ligesom overtrædelser, der sker på Blue Water Arena eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom ind- og udgange samt veje og fortove samt parkeringspladser beliggende i forbindelse med Blue Water Arenas område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Blue Water Arena og EfB kan drages, også kan medføre karantæne.

Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Særlige afgifter:

 • Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

9 Klager fra tilskuere, gæster mv.

Ordensreglementet skal som nævnt sikre, at alle besøgende føler sig trygge både før, under og efter opholdet.

Hvis du oplever, at ordensreglementet ikke bliver behørigt eller korrekt håndhævet til fodboldkampe, eller hvis du af andre årsager oplever noget, som du ikke finder passende eller rimeligt, vil vi gerne høre fra dig på e-mail efb@efb.dk.

Hvis det vedrører politi, brandvæsen eller andre eksterne myndigheder mv, bedes du dog henvende dig direkte til disse.

Hvis du har glemt ting og sager på Blue Water Arena, kan du kontakte EfB’s administration, hvor vi opbevarer glemte sager indtil vi afleverer dem til Politiets Hittegodskontor.

Opdateret d. 27. september 2023.