Generelt for rekruttering til EfB i børne- og ungdomsfodbold

Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående “fiskeri” – altså henvendelser direkte fra EfB til barn og/eller forældre. Der skal først rettes henvendelse til spillerens nuværende klub, vedrørende EfB’s interesse. Når spillerens nuværende klub er kontaktet, så tages der herefter kontakt til spillerens forældre.

Al henvendelse skal foretages af klubbens rekrutteringsansvarlige efter aftale med talentchef.

EfB’s ansatte har forbud mod at kontakte og/eller rette henvendelse til ungdomsspillere gennem sociale medier.

Det er vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. Der skal derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet samtidig med, at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i EfB. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til i EfB.

 • Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13)
 • Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han have potentiale til EfB’s førstehold i den enkelte årgang
 • Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode
 • Interesse og/eller henvendelse fra EfB skal altid gå til den afgivende klubs ledelse
 • I ungdomsrækkerne skal forældre altid deltage i alle samtaler omkring et eventuelt klubskifte
 • Klubskifter bør aldrig finde sted senere end tre uger før turneringsstart

Retningslinjer for klubskifte

Følgende emner skal drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt spillerens forældre:

 • Skriftlig plan for spillerens virke og udvikling i EfB
 • Transport/transporttid/økonomi samt træningsmængde
 • Mulighed for bopæl hos værtsfamilie eller på Esbjerg Sports College drøftes
 • Skolegang/uddannelse/lektier
 • Spillerens modenhed
 • Prøveperiode
 • EfB udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren ud fra Talent ID
 • Efter seks måneder evalueres klubskiftet med spiller og forældre til de halvårlige spillerevalueringssamtaler
 1. A) Uopfordret klubskifte:

Først informerer den pågældende spillers forældre moderklubben om, at spilleren overvejer et klubskifte. Herefter rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales en prøveperiode/klubskifte. Modtagerklubben gør moderklubben opmærksom på, at spilleren har rettet henvendelse. Er der tale om et øjeblikkeligt klubskifte, informerer modtagerklubben herom. Er der tale om en prøveperiode, aftales det videre forløb og tidspunkt for, hvornår spilleren skal have besluttet sig om et klubskifte, eller om spilleren har fortrudt. Ønsker moderklubben et evalueringsmøde, så rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales et møde, hvor forældre og de to involverede klubber mødes.

 1. B) Opfordret klubskifte: 

Klubber på højere rangerende niveau må kun rette henvendelse til spillere om et opfordret klubskifte, såfremt spilleren vurderes til at have potentiale til klubbens førstehold. Klubben, som ønsker en spiller, kontakter moderklubben og gør opmærksom på interessen. Der aftales et tidspunkt for afvikling af informationsmøde med deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene, hvor der aftales et videre forløb for et eventuelt klubskifte. Aftales der først en prøveperiode, afholdes der evalueringsmøde med ovennævnte deltagere, hvor der træffes en endelig afgørelse.

Beskrivelse af procedure i EfB når klubben har set en spiller, som er interessant for et af klubbens førstehold:

 • Når EfB har identificeret en spiller som interessant for en af klubbens førstehold, tager scouten kontakt til EfB’s talent- og rekrutteringsansvarlige. Herefter retter den talentansvarlige henvendelse til klubbens kontaktperson og gør opmærksom på EfB’s interesse i den pågældende spiller
 • Såfremt det er en spiller fra en samarbejdsklub tager klubbens kontaktperson kontakt til og underretter spillerens træner i moderklubben, og informerer træneren om henvendelsen fra EfB
 • Samarbejdsklubbens træner har herefter pligt til at informere spillerens forældre om interessen og gøre opmærksom på, at EfB vil rette henvendelse til forældrene om et uforpligtende møde vedrørende spillerens fremtidige udviklingsmuligheder
 • Ønsker spilleren herefter et øjeblikkeligt klubskifte, så informerer EfB klubbens kontaktperson umiddelbart efter mødet
 • Aftales der en prøveperiode, fastsættes der et tidspunkt for et evalueringsmøde, hvor der træffes en endelig afgørelse. EfB’s rekrutteringsansvarlige informerer i dette tilfælde klubben øjeblikkeligt
 • Beslutter spilleren efter endt prøveperiode at skifte, og er interessen stadig til stede, informerer EfB’s rekrutteringsansvarlige klubben umiddelbart efter det afsluttende evalueringsmøde.
 • Det tilstræbes fra EfB’s side, at samarbejdsklubber deltager ved samtlige møder enten i form af kontaktperson eller spillerens træner
 • Al kontakt mellem EfB og moderklubben vil ske mundtligt eller via e-mail. Der vil ikke ske henvendelser omkring spillerinteresse via sociale medier

Samarbejdsklubbers retningslinjer for klubskifte

Beskrivelse af procedure i EfB, når samarbejdsklub retter uopfordret henvendelse vedrørende en spiller, man gerne vil have testet:

 • Når en samarbejdsklub retter henvendelse til EfB (talentchef eller træner) vedrørende en særlig talentfuld spiller, som ønskes afprøvet i EfB’s træningsmiljø, er det muligt at få en scout ud for at kigge på spilleren, hvorefter der træffes en afgørelse
 • Først efter samarbejdsklubben og EfB er blevet enige om, at spilleren er interessant at prøve af i EfB, informeres spillerens forældre, og der aftales et møde med deltagelse af EfB, kontaktperson, forældre og spiller, hvor spillerens fremtidige udviklingsmuligheder drøftes
 • Når forældre til en spiller retter henvendelse til EfB og ønsker et øjeblikkeligt klubskifte eller en prøveperiode i EfB, opfordres forældre til at informere moderklubben
 • Er kontakten sket til en af EfB’s trænere, informerer træneren straks EfB’s rekrutteringsansvarlige, som derefter gør moderklubbens kontaktperson/træner opmærksom på, at der er sket en uopfordret henvendelse og informerer om, at der er tale om et øjeblikkeligt skifte eller en prøveperiode
 • Når en spiller, der tidligere er kommet til EfB, fra en samarbejdsklub ikke længere skal være en del af EfB’s førstehold, opfordrer EfB altid spilleren til at vende tilbage til moderklubben
 • Såfremt spilleren ikke ønsker at vende tilbage til moderklubben, aftaler EfB og spilleren i samråd med spillerens forældre et videre forløb, og hvilke andre muligheder der er for spilleren
 • EfB’s rekrutteringsansvarlige tager kontakt til spillerens moderklub, og informerer om, at spilleren ikke længere er en del af EfB’s førstehold i den pågældende årgang. Ligeledes informeres der om, hvad der er aftalt af videre forløb for spilleren

Procedurer for prøvetræninger

Beskrivelse af procedure i EfB, når spilleren ankommer til en prøvetræning:

 • Inden prøvetræningens start fastsættes længden af forløbet og det præcise antal træninger med EfB’s rekrutteringsansvarlige samt eventuelle overnatningsmuligheder
 • Ved overnatninger for U17-U19-spillere sker der henvendelse til A Place To eller Esbjerg Vandrehjem, hvor EfB også sørger for tre måltider dagligt til spilleren. EfB’s rekrutteringsansvarlige har ansvaret for dette
 • Ved overnatninger for U13-U15-spillere retter den rekrutteringsansvarlige henvendelse til en familie, hvor spilleren kan overnatte i trygge, familiære rammer. Den rekrutteringsansvarlige har ansvaret for dette
 • Ved ankomst til første træning vises spilleren rundt i klubben samt får udleveret træningstøj, der kan bruges af spilleren under hele forløbet – talentchefen er ansvarlig for tøjet og rundvisningen
 • Spilleren får herefter tilknyttet en spiller fra truppen, som hjælper spilleren ind i det sociale under prøvetræningsforløbet – cheftræneren er ansvarlig for dette
 • Al kontakt vedrørende spillerens forløb samt intro og evaluering foregår via klubbens rekrutteringsansvarlige
 • Til evalueringsmødet deltager den rekrutteringsansvarlige, UUT eller HOC samt cheftræneren for holdet samt spilleren og dennes forældre – hvis spilleren er fra en samarbejdsklub, er denne klub også velkommen til mødet

Beskrivelse af procedure i EfB, når spilleren har færdiggjort et prøvetræningsforløb:

 • Efter prøvetræningen er slut, evalueres spilleren og forløbet med cheftræneren og den nærmeste leder (Head of Coaching/Ungdomsudviklingstræner/Børneudviklingstræner)
 • Cheftræneren udfærdiger evalueringsdokument som sendes ud til spilleren samt forældre. Dokumentet udsendes af HOC/UUT/BUT
 • I  dokumentet fremgår det, hvilke spidskompetencer og udviklingsområder spilleren besidder og skal arbejde videre med
 • Ligeledes skriver cheftræneren en samlet konklusion på prøveforløbet
 • Det fremgår også af dokumentet, om EfB ønsker at forsætte i et forløb med spilleren samt i hvilket omfang forløbet skal fylde
 • Det anvises på dokumentet hvilken kontaktperson i EfB, der varetager den videre kontakt med spilleren og forældre

Procedure efter klubskifte

Beskrivelse af procedure i EfB, når spilleren netop er skiftet til EfB:

 • Ved klubskiftet vil spilleren få anvist et skab, hvor han har adgang til sit tøj, som klubben vasker. Talentchef og materialeansvarlig er ansvarlig for dette
 • Ved klubskiftet sørger talentchef for overførsel af spillerlicens til EfB fra den afgivende klub
 • Ved U14-U16-spilleres klubskifter vurderes det, om spilleren skal skifte skole til Vitaskolens Talentidrætsklasser. Såfremt dette er muligt, og klubben ønsker spilleren optaget idrætsklasserne, sørger UUT for screening af spilleren til to morgentræninger. Talentchef/uddannelsesansvarlig sørger for kontakt til skolen og kommunen. Ved et skoleskifte indkaldes spilleren og forældrene til et møde med skolen – skolens talentidrætsklassekoordinator er ansvarlig for denne samtale
 • Ved U17-U19-klubskifter vurderes det, om spilleren skal indgå i Esbjerg-ordningen og derved kan få godkendt fravær til træning, buddy-ordning mv. Talentchef/uddannelsesansvarlig er ansvarlig for at kontakte Esbjerg Kommune og spillerens skole for at sætte dette i gang

Retningslinjer for deselektering

Procedure for deselektering af spillere i EfB Akademi:

 • Først udfyldes deselekteringsarket for spilleren af cheftræneren. Her gennemgås spillerens to største styrker og to udviklingspunkter
 • Der udarbejdes en overordnet beskrivelse af spilleren
 • Der udfyldes to klubtilbud som kunne være aktuelle for den pågældende spiller samt hvem, der er kontaktperson i de to klubber
 • Spiller og forældre indkaldes til møde med cheftræneren og den nærmeste leder (HOC, UUT, BUT)
 • Til mødet gennemgås fremtiden for spilleren samt deselekteringsarket. Med udgangspunkt i arket, gennemgås hvilke fodboldtilbud, der kunne være interessant for spilleren. Efter mødet udleveres det udfyldte ark til spilleren
 • Er spilleren fra en samarbejdsklub, vil klubben altid indgå som et af ovenstående tilbud